Dziś jest:
English
Deutsch
Urząd Gminy Zduńska Wola

Najnowsze w galerii

Dożynki 2015
V Spartakiada Przedszkolaka
Schronisko dla psów

Gospodarka odpadami

Projekt OPOKA

Projekt Północ-Południe

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zduńska Wola

Lokalna Grupa Działania PODKOWA

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
VII Festyn Recyklingowy 2014

Budujemy Sportową Polskę

Pudełko Życia

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły pierwsze zapisy nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Pierwszym elementem wdrażania nowelizacji ustawy jest wprowadzenie rejestru działalności regulowanej. Jednocześnie gminy od tego dnia nie wydają zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do ewidencji działalności regulowanej uzyskany w urzędzie gminy uprawnia do świadczenia usług w tym zakresie na terenie gminy. 

 Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

             1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

             2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

             3)  numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

             4)  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: 

Oświadczam, że:

          1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
                 komunalnych  od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

           2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
                 właścicieli nieruchomości, określone w ustawie ". 

Oświadczenieto powinno zawierać także: 

         1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

         2)  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

         3)  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i 
              nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 

         1)  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
              zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

         2)  utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od 
              właścicieli nieruchomości;

         3)  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od
              właścicieli nieruchomości;

         4)  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Szczegółowe warunki świadczenia usług określa Rozdział 4a ustawy.

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej uiszcza się opłatę skarbowąw wysokości 50,00 zł.
Opłata może być dokonana w Kasie Urzędu  (w godz. 8.00 – 14.00 ) lub na rachunek bankowy Gminy Zduńska Wola:
Bank Pekao S.A. I Oddz. Zduńska Wola nr rachunku 52 1240 3305 1111 0000 2933 7431

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
Oświadczenie
Rejestr Działalności Regulowanej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij